System ochrony informacji niejawnych

W sytuacji, gdy realizacja zadań przedsiębiorstwa wiąże się z potrzebą dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”, Przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać stosowne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, które jest dokumentem potwierdzającym jego zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Przedsiębiorca nie musi posiadać Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego tylko wtedy, kiedy prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście. Osoby takie zobowiązane są jednak do posiadania odpowiedniego Poświadczenia Bezpieczeństwa.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego to dokument, który pozwala Przedsiębiorcy na przystąpienie do przetargów związanych ze świadczeniem usług na rzecz państwa (Ministerstwa, Urzędy Centralne itp.), które dla Przedsiębiorcy mogą zakończyć się otrzymaniem lukratywnego kontraktu.

W zależności od zdolności firmy do ochrony informacji niejawnych, właściwa służba ochrony państwa wydaje świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego:

 • pierwszego stopnia – potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji;
 • drugiego stopnia – potwierdzające zdolność ochrony informacji, z wyłączeniem możliwości ich wytwarzania, przechowywania, przekazywania lub przetwarzania we własnych systemach i sieciach teleinformatycznych;
 • trzeciego stopnia – potwierdzające zdolność do ochrony informacji, z wyłączeniem możliwości ich wytwarzania, przechowywania, przekazywania lub przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r (Dz.U. z 2010 nr 182 poz. 1228) świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:

 • „ściśle tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 5 lat od daty wystawienia,
 • „tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 7 lat od daty wystawienia,
 • „poufne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 10 lat od daty wystawienia.

W przypadku ubiegania się o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia, ustawa nakłada (Art. 64 ust. 2 pkt 3) na przedsiębiorcę obowiązek zorganizowania kompleksowego systemu ochrony informacji niejawnych w terminie 6 miesięcy od daty wszczęcia postępowania przez służby ochrony państwa.

Skorzystanie z oferty naszej firmy pozwoli zapewnić Przedsiębiorcy kompleksową pomoc w zakresie przygotowania do uzyskania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego, a w szczególności:

 • wyboru stopnia świadectwa – w zależności od rodzaju informacji, które będą przetwarzane w Państwa firmie w związku z wykonywaniem umowy lub uczestnictwem w przetargu;
 • zaprojektowania i organizacji systemu ochrony informacji niejawnych, w tym doboru i zastosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do ochrony informacji niejawnych;
 • przygotowania kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego;
 • powołania kierownika przedsiębiorcy;
 • powołania pełnomocnika ochrony i jego zastępcy;
 • powołania osób zatrudnionych w pionie ochrony;
 • powołania administratora systemu teleinformatycznego;
 • zaprojektowania systemu teleinformatycznego, przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, w tym sporządzenia dokumentów Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa (SWB) oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) i przygotowania go do akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego przez ABW lub SKW;
 • zaprojektowania systemu teleinformatycznego, przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, w tym sporządzenia dokumentów Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa (SWB) oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) i przygotowania go do akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego przez Kierownika Przedsiębiorcy.

Skorzystanie z naszej oferty pozwoli Państwu na zaoszczędzenie czasu oraz maksymalne skrócenie okresu trwania postępowania sprawdzającego prowadzonego przez służby ochrony państwa (ABW, SKW) w związku z wystawieniem świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

Praca z informacjami niejawnymi wymaga odpowiedniego doświadczenia
i przygotowania pracowników w zakresie ewidencji, obiegu oraz przechowywania tych informacji. Dlatego też polecamy Państwu zespół doświadczonych osób, które posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy oraz tworzenia pionów ochrony, kancelarii tajnych, pomieszczeń do przetwarzania informacji niejawnych o niższych klauzulach, a także systemów informatycznych, w których Państwa przedsiębiorstwa (firmy) będą mogły bezpiecznie takie informacje przetwarzać.

Nasi eksperci mogą służyć państwu z zakresie swojego doświadczenia nie tylko podczas organizacji systemu ochrony informacji niejawnych, ale także w zakresie jego utrzymania na właściwym poziomie poprzez wypełnianie obowiązków:

 • Pełnomocnika ochrony,
 • Zastępcy Pełnomocnika ochrony (jeśli wystąpi taka potrzeba),
 • Kierownika Kancelarii Tajnej,
 • Zastępcy Kierownika Kancelarii Tajnej (Kancelisty),
 • Administratora systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są informacje niejawne,
 • Inspektora Bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są informacje niejawne,
 • Innych pracowników pionu ochrony.