Audyt

Audyt systemów zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej obszarów, obiektów i urządzeń

Główne cele audytu:

 • weryfikacja spełnienia wymagań określonych w kryteriach audytu np. wybranych przepisach prawnych, wewnętrznych procedurach czy normach,
 • ustalenie aktualnego stanu audytowanych systemów zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej,
 • wskazanie obszarów i możliwości doskonalenia systemów

W wyniku realizacji prac zostanie przygotowany raport zawierający wnioski, ustalenia i rekomendacje powstałe w oparciu o przeprowadzoną weryfikację poprawności organizacji i funkcjonowania systemów zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej analizowanego obiektu. Weryfikacja zostanie dokonana przy uwzględnieniu wskazanych przez Klienta zagrożeń i istotnych zasobów firmy lub w oparciu o przeprowadzone odrębne analizy zagrożeń i zasobów. Opcjonalnie, na życzenie Klienta, dokonywana jest także weryfikacja i ocena stopnia przestrzegania określonych procedur bezpieczeństwa przez personel Klienta i/lub pracowników firm świadczących na jego rzecz usługi.

 

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

 

 • uzyskanie przygotowanej przez zespół zewnętrznych specjalistów obiektywnej opinii na temat faktycznego stanu audytowanych systemów,
 • przeprowadzenie audytu w oparciu o uznaną metodologię tj. Polską Normę PN-EN ISO 19011 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania, jakością i/lub zarządzania środowiskowego,
 • potwierdzenie zgodności organizacji, funkcjonowania, instalacji, eksploatacji i konserwacji audytowanych systemów z zapisami uregulowań prawnych, normatywnych oraz wewnętrznych dokumentów i procedur,
 • ustalenie stopnia przestrzegania przez pracowników ochrony obowiązujących procedur bezpieczeństwa,
 • ustalenie stopnia przestrzegania przez określone grupy pracowników i współpracowników obowiązujących procedur bezpieczeństwa,
 • zidentyfikowanie obszarów potencjalnego doskonalenia systemów zabezpieczenia technicznego i bezpośredniej ochrony fizycznej,
 • uzyskanie rekomendacji mających na celu eliminację ewentualnie stwierdzonych niezgodności oraz doskonalenie audytowanych systemów,
 • możliwość weryfikacji poprawności identyfikacji zasobów istotnych dla funkcjonowania obiektu,
 • możliwość weryfikacji poprawności identyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń